MENU SLUITEN ×
Onze aanpak

Onze leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden website ontwikkeling

 1. Definities
 • Opdrachtgever: De persoon die, of een bedrijf dat, een opdracht verstrekt aan een opdrachtnemer.
 • Website : Een samenhangend geheel van digitale internetpagina's met gegevens, zoals tekst, afbeeldingen of video's
 • Overeenkomst: De afspraak tussen u en de persoon of het bedrijf waarbij er over en weer rechten en verplichtingen gelden.
 1. Toepasselijkheid
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, gesloten overeenkomsten, verrichtte diensten en alle overige verrichtte handelingen.
 • Door ondertekening van een overeenkomst verklaart de opdrachtgever dat hij alles heeft vernomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 • Afwijken van de algemene voorwaarden is alleen mogelijk wanneer die nadrukkelijk in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Buuút opgenomen wordt.
 1. Duur en Beëindiging
 • Het ontwerpen van een nieuwe website door Buuút wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent daarom geen looptijd. Er wordt van zelf sprekend in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken waarop de website klaar zal zijn.
 • Buuút heeft het recht de overeenkomst(en) te beëindigen indien de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de vastgestelde overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
 • Buuút heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst te beëindigen. Met uitzondering als de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen en anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft op dat moment geen recht op schadevergoeding.
 • Buuút heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen als blijkt dat opdrachtgever intolerante, haat zaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische inhoud, afbeeldingen, banners of hyperlinks op de website plaatst of wil plaatsen.
 1. Aanvang van de overeenkomst
 • Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat Buuút het door opdrachtgever    ondertekende offerte/contract formulier ontvangen heeft.
 • Beide partijen zijn vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
 • Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk tot stand komen
 1. Uitvoering van de overeenkomst
 • Buuút zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan Buuút aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Als extra kosten of benodigde gegevens niet tijdig aan Buuút tot beschikking zijn gesteld, heeft Buuút het recht de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen en/of de uit de vertraging volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 • Buuút is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook. Doordat Buuút is uit gegaan van de onjuiste en/of onvolledige gegevens van de opdrachtgever, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Buuút kenbaar behoorde te zijn.
 • Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Buuút de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren uitstellen tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 1. Levering en Leveringstijd
 • Buuút gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het maken van de overeengekomen producten en/of diensten en bespreekt met de opdrachtgever de verwachte levertijd.
 • Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt Buuút eerst een basisontwerp of laat deze door derden maken en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, opmerkingen of aanmerkingen zo spoedig mogelijk door. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat Buuút ervan uit dat de opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat Buuút over tot het voltooien van de volledige website.
 • Mocht Buuút niet in staat zijn binnen de levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Buuút alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij een termijn van minimaal 10 dagen gegund wordt om alle verplichtingen na te komen.
 • Door Buuút gemaakte websites worden op een nader te specificeren wijze (ftp of cd-rom) aan de opdrachtgever opgeleverd.
 • Opdrachtgevers hebben na oplevering van de website recht op een vrijblijvend onderhoudscontract.
 1. Reclamatie
 • De opdrachtgever geeft na levering van de gemaakte producten door Buuút duidelijk aan wat aangepast moet worden en wat de gebreken zijn. Waarna Buuút deze gebreken zal proberen te verhelpen en aan te passen. Wanneer aan Buuút binnen de afgesproken tijd geen gebreken worden gemeld, vervalt de mogelijkheid tot reclamatie.
 • Reclamatie schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.
 1. Overmacht
 • Buuút aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer het als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
 • In het geval dat de overmacht van korte duur is, zal Buuút alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit weer mogelijk is. Wanneer onderling overleg tussen de opdrachtgever en Buuút wordt besloten dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. De al geleverde prestaties door Buuút tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.
 • Buuút is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaam registrant of anderen waarop Buuút geen invloed kan hebben.
 1. Betalingsvoorwaarden
 • Na ondertekening van de offerte wordt de offerte een contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst voor het bouwen van een website gesloten en is de opdrachtgever betalingsverplicht.
 • De opdrachtgever dient na oplevering van de website het resterende verschuldigde bedrag te voldoen. Buuút stuurt hiertoe een factuur.
 • Een maand na facturatie wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd.
 • In genoemde gevallen behoudt Buuút zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
 • Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke.
 • Wanneer de betalingstermijn is overschreden, wordt door Buuút een aanmaning tot betaling verstuurd.
 • Indien Buuút abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal Buuút het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.
 1. Prijzen
 • Alle genoemde prijzen, waaronder ook de overeengekomen prijzen zijn in euro en exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
 • Buuút heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.
 1. Samenwerkingsovereenkomst
 • Met samenwerking wordt bedoeld het toevoegen, verwijderen en wijzigen van functies op de website van opdrachtgever en marketingwerkzaamheden in de breedste zin van het woord.
 • Overgebleven uren gaan mee naar de volgende maand. Overgebleven uren gaan niet mee naar het volgende half jaar. Geen restitutie van de overgebleven uren.
 • Bij een samenwerkingsovereenkomst voor een website of online marketing werkzaamheden, wordt door Buuút aan de opdrachtgever maandelijks een factuur gestuurd. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door Buuút het verschuldigde bedrag te voldoen.
 • De opzegtermijn voor een samenwerkingsovereenkomst is twee maanden voor het einde van de contractdatum.
 1. Copyright
 • Al het door Buuút gemaakte materiaal mag zonder toestemming van Buuút niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is.
 • Het eigendom van door Buuút verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij Buuút. In het laatste geval mag Buuút hiervoor een vergoeding eisen. Bij gebleken schending van het eigendom heeft Buuút het recht om hiervoor een zelf vast te stellen vergoeding in rekening te brengen.
 1. Overdracht van rechten en verplichtingen
 • Zowel Buuút als de opdrachtgever hebben het recht om hun rechten of plichten over te dragen aan een derde partij zonder dat daar schriftelijke toestemming van de ander voor  nodig is.  
 1. Buitengebruikstelling
 • Buuút heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te stoppen wanneer de opdrachtgever de verplichtingen en overeenkomsten niet nakomt. Buuút zal de opdrachtgever hiervan tevoren over inlichten. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 1. Wijziging van de voorwaarden
 • Buuút heeft het recht om de voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten met een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 • Wanneer de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet accepteert, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van gestart worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging als deze na de ingangsdatum van de wijziging is.
Werkwijze

Algemene voorwaarden webhosting Buuút

Door gebruik te maken van onze diensten of producten, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

Artikel 1. Contractsluiting

 • De overeenkomst ontstaat zodra BUUÚT de bevestigingsmail verzend met daarin acceptatie van de aanvraag.
 • Gerekend vanaf het moment van ontstaan van de overeenkomst, heeft de klant gedurende een termijn van veertien dagen om de overeenkomst schriftelijk en kosteloos te ontbinden. Dit geldt alleen wanneer de klant consument is.
 • De overeenkomst omvat de geselecteerde diensten net zoals de later door de klant daaraan toegevoegde diensten. Er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn bij bepaalde diensten, deze worden bij het aanvraagproces apart gemeld. Aanvullende voorwaarden prevaleren boven deze Algemene Voorwaarden.
 • Bepaalde diensten kunnen door derden worden uitgevoerd en geleverd aan de klant. Dit zal apart worden aangegeven in het aanvraagproces. BUUÚT is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze diensten, ook niet indien zij vergoedingen voor deze diensten incasseert omdat BUUÚT hierbij op treedt als bemiddelaar. Om deze diensten af te nemen dient de klant akkoord te gaan met de voorwaarden van de derde in kwestie.

Artikel 2. Uitvoering van de overeenkomst

2.1 BUUÚT zal na de totstandkoming van de overeenkomst en indien van toepassing ontvangst van de verschuldigde betaling deze naar beste kunnen en met voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap nakomen. De klant is gehouden al datgene te doen en laten wat nodig is om een tijdige en juiste uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken, zoals het leveren en up-to-date houden van gegevens.

2.2 BUUÚT zal zo goed mogelijk voor zorgen voor kwalitatief goede en ononderbroken beschikbaarheid van diensten. Daarbij spant BUUÚT zich in behorende systemen en netwerken te realiseren en om toegang tot door de klant hiermee opgeslagen gegevens te realiseren.

2.3 BUUÚT maakt periodiek back-ups van servers en hostingpakketten en bewaart deze in ieder geval gedurende vijf dagen. Hiervan uitgezonderd zijn e-maildiensten en Unmanaged VPS-pakketten. Daarvan maakt BUUÚT geen back-ups, de lant is zelf verantwoordelijk voor het maken van reservekopieën van deze data.

2.4 BUUÚT heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden zodra een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist.

2.5 Om de klant na eigen inzicht de diensten te laten beheren zal BUUÚT de klant toegang tot een account verschaffen. Iedere actie die middels het account van klant plaatsvindt, wordt geacht onder verantwoordelijkheid en risico van de klant te zijn geschied. De klant is verplicht het zo spoedig mogelijk aan BUUÚT te melden zodra de klant vermoedt of te weten dat misbruik van een account plaatsvindt, zodat deze maatregelen kan nemen.

2.6 Tijdens reguliere kantooruren zal BUUÚT zich beschikbaar houden voor klantenondersteuning op afstand per telefoon en e-mail.

Artikel 3. Gedragsregels en notice/takedown

3.1 Het is de klant verboden om met gebruikmaking van de diensten de Nederlandse of andere op Klant of Yourhosting van toepassing zijnde wet- of regelgeving te schenden of om inbreuk te maken op de rechten van anderen.

3.2 Het is verboden om met gebruikmaking van de diensten informatie aan te bieden of te verspreiden die:

 • Bedoeld zijn om anderen behulpzaam te zijn bij criminele activiteiten.
 • Aanstootgevend, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haat zaaiend zijn.
 • Een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren.
 • Hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materiaal dat onmiskenbaar inbreuk maakt op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten.
 • Kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.
 • Ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat.

3.3 De klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers schade toe te brengen aan systemen of netwerken van BUUÚT of overige klanten. Processen of programma's, al dan niet via de systemen van BUUÚT, op starten waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat het BUUÚT, haar klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt is verboden voor de klant.

3.4 Wanneer het gebruik van de diensten door de klant structureel overmatig zijn ten opzichte van het gemiddeld gebruik door andere klanten van BUUÚT, zal BUUÚT met de klant in overleg treden voor een passende oplossing, zoals een vergoeding voor het overmatige of een limiet op de betreffende diensten.

3.5 Indien naar het oordeel van BUUÚT hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van BUUÚT of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, denial-of-service-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is BUUÚT gerechtigd alle maatregelen te nemen om dit gevaar af te wenden en te voorkomen. BUUÚT mag de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk samen gaan met deze maatregelen verhalen op de klant, indien de opdrachtgever een verwijt kan worden gemaakt betreffende de oorzaak.

3.6 Wanneer BUUÚT constateert dat er sprake lijkt te zijn van overtreding van dit artikel door de klant, of een klacht ontvangt, zal de klant zo snel mogelijk van de klacht of overtreding op de hoogte worden gesteld. Nadat de klant reactie heeft geven, zal BUUÚT besluiten hoe verder te handelen. In uitzonderlijke gevallen waarbij de klager naar de mening van BUUÚT heeft verzocht de klacht niet door te sturen, of BUUÚT meent dat de overtreding onmiskenbaar is, hoeft BUUÚT de klacht niet te melden.

3.7 Wanneer BUUÚT van oordeel is dat er sprake is van een overtreding, wordt de toegang tot het betreffende materiaal geblokkeerd en/of geheel of gedeeltelijk opgeschort, echter zonder dit definitief te verwijderen. Zodra dit technisch onmogelijk blijkt, is BUUÚT instaat een back-up maken. BUUÚT zal de klant zo spoedig mogelijk inlichten over de genomen maatregelen.

3.8 Indien BUUÚT een strafbaar feit constateert is BUUÚT gerechtigd aangifte te doen van de stafbare feiten. Daarnaast is BUUÚT gerechtigd om naam, adres en andere identificerende gegevens van de klant af te geven aan een derde die klaagt dat de klant inbreuk maakt op diens rechten, doch alleen indien de wet of een daartoe bevoegde instantie haar daartoe verplicht.

3.9 Hoewel BUUÚT ernaar streeft om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden na klachten over de klant, is BUUÚT nimmer gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van maatregelen als bedoeld in dit artikel.

Artikel 4. Aanvraag van domeinnamen, SSL-certificaten of IP-adressen

4.1 De verlening van diensten omtrent aanvraag, toekenning, verhuizing en eventueel gebruik van een domeinnaam, SSL-certificaat of IP-adres zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties.

4.2 Of de aanvraag of verhuizing geslaagd en correct uitgevoerd is, is de klant zelf verantwoordelijk voor te controleren. BUUÚT is verplicht te verifiëren of de klant gerechtigd is de aanvraag of verhuizing uit te voeren. BUUÚT is niet verantwoordelijk voor gemaakte spelfouten in domeinnamen.

4.3 BUUÚT geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt vergoed doordat BUUÚT bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol vervult. De klant kan uitsluitend uit een daartoe strekkende bevestiging het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

4.4 Zodra de klant aanvraag doet van een verhuizing van een domeinnaam, SSL-certificaat of IP-adres gaat de klant akkoord met de door de registrerende instanties gestelde voorwaarden. BUUÚT mag deze voorwaarden jegens de klant uitoefenen in de plaats van deze instanties. Instanties kunnen deze voorwaarden wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant zich hierover te informeren.

4.5 Wanneer de klant aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de overeenkomst heeft BUUÚT het recht een domeinnaam van de klant ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te plaatsen. Dit kan uitsluitend voor de duur dat de klant in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.

4.6 BUUÚT het recht een eigen redirect in te stellen of commerciële advertenties te plaatsen op de webpagina indien de klant geen redirect instelt voor zijn domeinnaam. De klant heeft de mogelijkheid deze redirect of advertenties uit te schakelen.

Artikel 5. E-mail diensten

5.1 Indien als dienst afgenomen zal BUUÚT het verzenden, opslaan en ontvangen van e-mail voor de klant faciliteren.

5.2 BUUÚT heeft het recht spamfilters te voeren en naar eigen inzicht te configureren. BUUÚT is niet aansprakelijk voor niet ontvangen of niet verstuurde berichten.

5.3 De klant dient er voor te zorgen dat de inhoud en opmaak van de commerciële, charitatieve of ideële berichten voldoet aan alle wettelijke eisen rondom elektronische communicatie, waaronder mede begrepen vermelding van identiteit, contactgegevens en afmeldmogelijkheden en een expliciete, prominente vermelding van de opdrachtgever als afzender van de mail.

Artikel 6. Rechten van intellectueel eigendom

6.1 De rechten van intellectueel eigendom op alle door BUUÚT ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken, zoals websites en (web)applicaties, software, huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en andere werken en voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij BUUÚT of diens licentiegevers.

6.2 De klant krijgt uitsluitend beschikking over de gebruiksrechten en bevoegdheden die in deze Algemene Voorwaarden, de overeenkomst of schriftelijk worden toegekend. De klant zal deze materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken. Voornoemde lijdt uitzondering indien onmiskenbaar per abuis is nagelaten aan de klant zo'n recht op uitdrukkelijke wijze te verstrekken. Overdracht van broncode van materialen is te allen tijde alleen verplicht wanneer expliciet is overeengekomen.

6.3 Het is de klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit deze materialen te verwijderen of te wijzigen, waaronder aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen. Indien schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden

7.1 BUUÚT zal de door de klant verschuldigde bedragen aan de klant factureren, hierbij mag BUUÚT elektronische facturen uitreiken. BUUÚT is gerechtigd om periodiek verschuldigde bedragen voorafgaand aan de levering van de diensten in rekening te brengen.

7.2 De betalingstermijn van een factuur is 14 dagen na factuurdatum, met uitzondering als deze expliciet anders is overeengekomen. De klant komt automatisch in verzuim indien hij na 14 dagen na de betalingstermijn nog niet volledig heeft betaald. BUUÚT is alsdan gerechtigd zonder nadere mededeling levering van diensten op te schorten.

7.3 Zodra de klant in verzuim is, heeft dat de volgende consequenties:

 • Over het openstaande bedrag geldt wettelijke rente of 2% per maand als dat hoger is.
 • De klant is binnen de wettelijke grenzen administratiekosten verschuldigd voor de vervolgstappen.
 • Ook is de klant naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, verplicht tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, waaronder de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 De totale aansprakelijkheid van BUUÚT voor schade geleden door de klant als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door BUUÚT van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan de vergoedingen die Klant voor de Diensten geleverd in de laatste drie (3) maanden heeft betaald.

8.2 De aansprakelijkheid van BUUÚT voor toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat alleen als de klant BUUÚT direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt en BUUÚT ook na die termijn te kort blijft schieten aan zijn verplichtingen.

8.3 BUUÚT is nadrukkelijk niet aansprakelijk voor:

- Schade door maatregelen die BUUÚT in goed vertrouwen heeft genomen, maar waarvan is gebleken dat deze ten onrechte zijn opgelegd.
- Schade uit verloren gegevens door onbeschikbare diensten, doorbreking van technische of organisatorische beveiligingsmaatregelen, gederfde winst, indirecte schade, gevolgschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

8.4 Zodra de klant bewijst dat de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van BUUÚT, vervallen deze uitsluitingen en beperkingen uit dit artikel.

8.5 Indien schade door een voor de klant toerekeningsvatbare fout of tekortkoming is ontstaan is de  klant voor BUUÚT aansprakelijk voor deze schade. De klant vrijwaart BUUÚT tegen aanspraken betreffende het bij de gebruikmaking van de diensten door of met toestemming van de klant niet naleven van de gedragsregels in artikel 3. Dit geldt ook ten aanzien van personen die officieel geen werknemers van de klant zijn, maar de diensten onder de verantwoordelijkheid of met toestemming van klant hebben gebruikt.

Artikel 9. Geheimhouding

9.1 Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Ook leggen de partijen deze verplichting op aan hun werknemers evenals aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.

9.2 BUUÚT zal geen kennis nemen van gegevens die de klant opslaat en/of verspreidt via de systemen van BUUÚT, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of BUUÚT daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal BUUÚT zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

9.3 De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 10. Duur en opzegging

10.1 De duur van de overeenkomst is een jaar, tenzij een dienst voor een andere vaste periode is aangegaan. Voor het beëindigen van de overeenkomst geldt een opzegtermijn van één maand. Zodra de overeenkomst niet tijdig wordt opgezegd, wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met een termijn gelijk aan de eerste termijn. Wanneer de klant een consument is, worden diensten na de eerste termijn verlengd voor onbepaalde tijd. Domeinnaamregistraties worden altijd verlengd met een termijn gelijk aan de eerste termijn zonder recht op restitutie bij tussentijdse opzegging.

10.2 BUUÚT mag zodra één van de volgende bijzondere gronden van toepassing is de overeenkomst per direct schriftelijk opschorten of opzeggen:

 • Het faillissement van de klant is aangevraagd.
 • De klant heeft surseance van betaling aangevraagd.
 • De klant is in verzuim met betrekking tot een wezenlijke verplichting.
 • De klant wordt onder curatele/bewind voering.
 • De activiteiten van de klant worden beëindigd of geliquideerd.
 • De klant verliest de vrije beschikkingsmacht over haar vermogen.

10.3 Zodra de overeenkomst wordt beëindigd of ontbonden, zijn de vorderingen van BUUÚT op de klant onmiddellijk opeisbaar. In geval van ontbinding van de overeenkomst blijven reeds gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaan making.

10.4 Bij tussentijdse opzegging wordt restitutie van vooruit betaalde bedragen verricht conform het gepubliceerde restitutiebeleid ten tijde van opzegging. Volledige restitutie wordt verleend in het geval bedoeld in artikel 1.2.

10.5 In geval van wanprestatie geeft BUUÚT klant een redelijke termijn (zulks ter bepaling aan BUUÚT) om alsnog aan de overeenkomst te voldoen. Geeft klant binnen genoemde termijn nog geen uitvoering aan de overeenkomst, dan heeft BUUÚT het recht de overeenkomst per direct te ontbinden.

10.6 Na beëindiging van de overeenkomst, als gevolg van opzegging dan wel ontbinding, mag BUUÚT het account van de klant onmiddellijk opheffen en zal BUUÚT de voor de klant opgeslagen gegevens zo snel mogelijk wissen.

Artikel 11. Wijziging voorwaarden en prijzen

11.1 BUUÚT heeft het recht voor op ieder moment de prijzen, de diensten en deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten.

11.2 Indien de klant een wijziging niet wil accepteren, is het van belang dat de klant dit binnen twee weken schriftelijk gemotiveerd mede deelt bij BUUÚT. BUUÚT kan daarop de wijziging heroverwegen. Wanneer BUUÚT daarop de wijziging niet intrekt, kan de klant binnen zeven dagen de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 12. Klachtenprocedure

12.1 Indien de klant eventuele klachten heeft over de dienstverlening van BUUÚT, heeft de klant de mogelijkheid een e-mail te sturen naar info@buuut.nl onder vermelding van klantnummer en uitgebreide beschrijving van de klacht.

12.2 Indien BUUÚT de klacht van de klant binnen BUUÚT naar mening van de klant onvoldoende hebben opgelost, dan kan de klant zich wenden tot het Europees ODR platform.

Artikel 13. Overige bepalingen

13.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Zodra een bepaling uit de overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging een nieuwe bepaling vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

13.3 Informatie en mededelingen, inclusief prijsaanduidingen, zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen de website en de overeenkomst prevaleert de overeenkomst.